THEMA'S

Masterplan
& Strategie

Infrastructuur 
& Verkeer

Waterbeheer
& Kustbescherming

Energie
& Milieu

Productie
& Investering

Elk thema is onderverdeeld in projecten waar SKN zich momenteel op focust. De projecten zijn gebaseerd op de prangende problemen in Suriname waar wij expertise voor hebben binnengehaald. Wilt u helpen met het opstarten van andere projecten, ga het gesprek aan via het contactformulier.

WERKWIJZE

Aanmelding van een initiatief of vraagstuk worden eerst besproken binnen het kernteam (samen te stellen door het stichtingsbestuur). Indien er voldoende basis is om invulling te geven aan de specifieke vraag wordt het projectdoel geformuleerd en gekoppeld aan het betreffende thema. Onder elk thema zijn projecten geïdentificeerd waar SKN aan werkt. Per thema is een trekker aangewezen die de samenhang bewaakt en de betrokken projecten coördineert. Per project zal een onderzoeksteam de diverse onderdelen uitwerken, onder supervisie van PIP-leider (primus inter pares).

Thema: 

MASTERPLAN & STRATEGIE

Wat is de huidige situatie in Suriname?

Elke landsontwikkeling begint met een gedegen onderbouwd plan, waarin visie vertaald wordt naar een proces, een organisatie en geformuleerde programma’s en projecten.
De verschillende thema’s of onderdelen daarvan kennen vaak onderlinge samenhang en raakvlakken. Bijvoorbeeld: slechte wegen, onbeheerd afval en slecht onderhoud van waterwegen hebben direct negatieve impact op mens, milieu en economie.

We streven naar:

Vragen over het thema?

Thema-coördinator: SKN kernteam (voorlopig)

Kennis delen?

SKN is een open netwerk. Iedereen die kennis en/of ervaring te delen heeft om Suriname naar de toekomst te tillen kan zich aanmelden via het contactformulier.

Kennis nemen?

Zoekt u meer kennis over dit thema of de bijbehorende projecten? Neem dan gerust contact op met SKN. Samen vinden wij de kennis die juist is voor uw situatie.

1. Masterplan Integraal Onwikkelingsplan Suriname (IOS proof-2030)

Projectcode: T1-01


Uit onderzoek blijkt dat er binnen Suriname weinig waarde wordt gehecht aan een langetermijnvisie, zoals op ontwikkelingsdoelen van bestemmingsplannen, productie, infrastructuur, werkgelegenheid en volkshuisvesting. De visie ontbreekt in zijn geheel of wordt ad hoc per regeringsperiode telkens opnieuw opgesteld. Dit belemmert een consistente en eenduidige groei van het land voor een langere periode. Een dergelijke langetermijnvisie maakt normaliter onderdeel uit van een Masterplan, met een tijdhorizon van telkens 20 tot 30 jaar.

 

SKN heeft in het jaar 2012 een eerste aanzet gegeven om ontwikkelingsdoelen in een masterplan op te nemen met een doorkijk tot 2030.


Voorlopig resultaat

Masterplan IOS proof-2030 is in concept gereed gekomen in 2012. In dit plan wordt de focus gericht op economische ontwikkeling, productie en werkgelegenheid.

Volgende stappen

Dit plan zal worden ge-update naar een masterplan met doorkijk tot 2050. Hierin zal het huidige Herstelplan 2020-2022 van de regering in moeten worden meegenomen.

Wat is er concreet voor nodig?

 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van planontwikkeling, planologie en/of bestuurskundigen vanuit Nederland.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie van Financiën en Planning.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

2. Het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 /           Herstelplan 2020-2022

Projectcode: T1-02


SKN heeft de planontwikkeling van de huidige regering op de voet gevolgd. Nadat het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 (CHP) was opgesteld is dit plan enkele maanden later gewijzigd in Herstelplan 2020-2022 (voor herstel en de stabilisatie van Suriname). De Nationale Assemblée heeft in juni 2021 het Herstelplan 2020-2022 voor de periode tot 2022 goedgekeurd. SKN heeft een analyse gemaakt van dit plan, waarbij geconcludeerd is dat dit plan op de onderdelen Projecten en Uitvoering ten dele niet haalbaar lijkt. De planvorming voldoet niet aan de minimale vereisten (consistentie en samenhang in scope, middelen en planning). Daarnaast ontbreekt een overall integrale visie en noodzakelijke c.q. onderbouwde prioritering van Projecten en Programma’s.

Voorlopig resultaat

SKN heeft aan het begin van de huidige regeringsperiode op basis van beschikbare informatie een termijnvisie opgesteld. (zie ook artikel Starnieuws d.d. 10 augustus 2020, Roadmap 2030).

Volgende stappen

Er moet een strategische visie komen met betrekking tot bestemmingsplannen, infrastructuur, volkshuisvesting etc. Van essentieel belang is om deze planvorming en langetermijnvisie bestuurlijk vast te leggen en te borgen.

Wat is nu concreet nodig?

 • Kennisdeskundige op gebied van bestuurlijke inrichting.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie van Financiën en Planning.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

Thema: 

INFRASTRUCTUUR & VERKEER

Wat is de huidige situatie in Suriname?

Jarenlang achterstallig onderhoud van wegen (nationale wegen, districtswegen en wegen in Paramaribo) heeft grote negatieve gevolgen voor de transport, logistiek en verkeersveiligheid. Een dringende actuele behoefte van de huidige regering is (her)inrichting van de infrastructuur in en rond Paramaribo. 

We streven naar:

Vragen over het thema?

Thema-coördinator: SKN kernteam (voorlopig)

Kennis delen?

SKN is een open netwerk. Iedereen die kennis en/of ervaring te delen heeft om Suriname naar de toekomst te tillen kan zich aanmelden via het contactformulier.

Kennis nemen?

Zoekt u meer kennis over dit thema of de bijbehorende projecten? Neem dan gerust contact op met SKN. Samen vinden wij de kennis die juist is voor uw situatie.

1. Verkeersveiligheid Suriname/Paramaribo

Projectcode: T2-01


Het aantal verkeersdoden en -ongelukken rondom Paramaribo is groot en neemt dagelijks toe. Samenhangend met de verkeersveiligheid vormt de infrastructuur in en rondom de stad een urgent probleem (ontbreken wegmeubilair, niet gereguleerde verkeersdoorstroom, slechte kwaliteit van wegdek). Vanuit een integrale benadering moet dit nader worden onderzocht, waarbij onderhoud en inrichting van het landelijke wegennet ook nadrukkelijk moet worden meegenomen.

Voorlopig resultaat

 • Globaal uitgewerkt is een aantal onveilige rotondes (o.a. van ’t Hogerhuysstraat) en samenhangende fileproblematiek in Paramaribo.  
 • Kaders opgesteld, presentatie gereed.

Volgende stappen

Beschikbaar krijgen van integere verkeersdata, gedetailleerd uitgewerkt plan, financieringsplan/vraag zijn voorwaardelijk voor het vervolg.

Wat hebben wij hiervoor nodig?

 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van Verkeerskunde.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

2. Onderhoudsprogramma Wegen

Pojectcode: T2-02


Wegen en wegdekken en bermen in Suriname verkeren feitelijk chronisch in zeer slechte staat. Wegdekken zijn kapot en bermen worden niet onderhouden. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties en belemmert een goede doorstroom van mensen en goederen. De aanpak van onderhoud is zeer reactief: pas als er zich een probleem voordoet, ziet men aanleiding om er wat aan te doen. Er ontbreekt een onderhoudsprogramma en de hiervoor in de begroting gereserveerde budgetten en middelen worden vaak niet voor deze doeleinden gebruikt.

Voorlopig resultaat

Er is een presentatie gereed waarin de kaders zijn geschetst.

Volgende stappen

Het beschikbaar krijgen van integere data ten aanzien van het landelijke wegennet en het onderhoud daarvan. Dit dient te worden uitgewerkt in een gedetailleerd plan, met gebruikmaking van een areaalbeheersysteem. Een financieringsplan/vraag zijn voorwaardelijk voor het vervolg.

Wat is nu concreet nodig?

 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van Civiel en wegenbouw.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

3. Areaalbeheersysteem wegen

Pojectcode: T2-03


Suriname hanteert geen integraal systeem om het landelijke wegennet in kaart te brengen. Het is een ‘must’ om hiervoor een areaalbeheersysteem op te zetten en toe te passen. Met een dergelijk systeem kunnen status, onderhoudskosten en onderhoudsplanning integraal worden verwerkt en op basis daarvan kan het onderhoudsprogramma worden uitgevoerd. Voor dit project geldt een urgente noodzaak, waarbij met relatief eenvoudige oplossingen en maatregelen een snel en positief effect zichtbaar en merkbaar wordt.

Voorlopig resultaat

Er is een presentatie gereed waarin de kaders zijn geschetst. Als tijdelijke oplossing is een projectmanagement tool als areaalbeheersysteem opgezet. Deze kan voorlopig geïmplementeerd en verder ingericht worden door de overheid.

Volgende stappen

Ultieme doel is om een onderhoudsprogramma op te zetten als ook een gedetailleerd uitgewerkt plan. In nauwe samenhang hiermee moet het bijbehorende financieringsplan worden opgesteld. Het areaalbeheersysteem dat hiervoor gebruikt kan worden voorziet daarin. Voor een goed werkend areaalbeheersysteem dient de overheid dit systeem te vullen met integere data.

Wat is nu concreet nodig?

 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van civiel, weg & waterbouw.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

Thema: 

WATERBEHEER & KUSTBESCHERMING

Wat is de huidige situatie in Suriname?

Jarenlang achterstallig onderhoud van waterwegen, waterkeringen en kunstwerken (pompgemalen o.a.), de roofbouw op de mangrove aan de kust en mondiale zeespiegelstijging hebben grote negatieve gevolgen voor de waterbeheersing in Suriname. Zeker ten tijde van de regenseizoenen is dit merkbaar, zoals recent is gebleken. Om overstromingen in de toekomst te voorkomen zullen hiervoor duurzame maatregelen moeten worden getroffen. De eerste stap is de problematiek nader te verkennen, samen met een Watermanagement-/adviesbureau, en vervolgens een integrale oplossing voor de waterproblematiek te formuleren. Daarin dient ook een onderbouwing voor financiering van het programma te worden meegenomen.

We streven naar:

Vragen over het thema?

Thema-coördinator: SKN kernteam (voorlopig)

Kennis delen?

SKN is een open netwerk. Iedereen die kennis en/of ervaring te delen heeft om Suriname naar de toekomst te tillen kan zich aanmelden via het contactformulier.

Kennis nemen?

Zoekt u meer kennis over dit thema of de bijbehorende projecten? Neem dan gerust contact op met SKN. Samen vinden wij de kennis die juist is voor uw situatie.

1. Waterbeheerprogramma

Pojectcode: T3-01


De recente overstromingen in Suriname hebben drastische sporen achtergelaten. Met het oog op klimaatverandering is het de verwachting dat dit een terugkerend probleem zal zijn met steeds grotere gevolgen voor inwoners en het land. Het is dan daarom ook noodzaak om dit snel op te pakken.


Voorlopig resultaat

Er is een presentatie gereed waarin de kaders zijn geschetst en er is contact gelegd met een geïnteresseerd Watermanagement-/adviesbureau in Nederland.

Volgende stappen

Het is noodzaak op korte termijn een hulpvraag te ontvangen vanuit de overheid. Parallel daaraan dient een gedetailleerd plan te worden uitgewerkt; een financieringsplan/vraag is voorwaardelijk voor het vervolg.

Wat is nu concreet nodig?

Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W (verkrijgen hulpvraag en integere data t.b.v. planvorming, incl. financieringsplan).

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

2. Areaalbeheersysteem water

Pojectcode: T3-02


Uit onderzoek blijkt dat Suriname geen integraal systeem hanteert om waterkeringskunstwerken (pompgemalen, sluizen etc.) in kaart te brengen en te beheren. Het is evident noodzakelijk hiervoor een areaalbeheersysteem op te zetten en toe te passen. Met een dergelijk systeem kunnen status, onderhoudskosten en onderhoudsplanning integraal worden verwerkt en op basis daarvan kan het onderhoudsprogramma worden beheerd en uitgevoerd. Voor dit project geldt een urgente noodzaak, waarbij met relatief eenvoudige oplossingen en maatregelen een snel en positief effect zichtbaar en merkbaar wordt.

Voorlopig resultaat

Er is een presentatie gereed waarin de kaders zijn geschetst. Als tijdelijke oplossing is een projectmanagementtool als areaalbeheersysteem opgezet. Deze kan voorlopig geïmplementeerd en verder ingericht worden door de overheid.

Volgende stappen

Ultiem doel is om een onderhoudsprogramma op te zetten dat op de lange termijn kan worden toegepast. In nauwe samenhang hiermee moet het bijbehorende financieringsplan worden opgesteld, eveneens voor de langere termijn. Het areaalbeheersysteem dat hiervoor gebruikt kan worden, voorziet daarin. Voor een goed werkend areaalbeheersysteem dient de overheid het systeem continu van integere data te voorzien. Er zal moeten worden voorzien in het trainen van kader die met de monitoring en uitvoering van het programma zal worden belast.

Wat is nu concreet nodig?

 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van implementatie van een areaalbeheersysteem.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

3. Areaalbeheersysteem als pilot in Wageningen

Pojectcode: T3-03


Als onderdeel van het waterbeheerprogramma en areaalbeheersysteem wordt een pilot voorbereid voor Wageningen (district Nickerie). Het beheer en onderhoud van het pompgemaal, de sluizen, kokers, dammen, watergangen en overheidsobjecten wordt in 1 centraal systeem opgezet en uitgevoerd. In dit systeem zijn onderhoudsstatus, kosten(raming), planning en voortgang opgenomen en wordt voorzien in een bijbehorend onderhoudsprogramma. Na evaluatie en validiteit kan dit systeem vervolgens worden uitgerold naar andere delen van het land. Gezien de recente overstromingen, door een niet werkend afwateringssysteem, is het opstarten van deze pilot urgent en noodzakelijk.


Voorlopig resultaat

Presentatie is gereed, het areaalbeheersysteem t.b.v. de pilot is ten dele ingericht.

Volgende stappen

Implementatie van de pilot. Daarvoor dient de inrichting van het areaalbeheersystem te worden gecompleteerd (verkrijgen & invoeren integere data vanuit de lokale overheid). Er zal moeten worden voorzien in het trainen van kader die met de monitoring en uitvoering van het programma zal worden belast.

Wat is nu concreet nodig?

 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van implementatie van een areaalbeheersysteem.
 • Overleg met Surinaamse overheid, lokale overheid, Ministerie O&W, LVV en ROS.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

4. Kustbescherming Weg naar Zee

Pojectcode: T3-04


De afkalving van honderden meters (grond) van de kust nabij ‘Weg naar Zee’ en de terugkerende overstromingen aldaar, hebben grote gevolgen voor de boeren en de landbouw/veeteelt. Wanneer dit problematiek niet met hoge prioriteit wordt aangepakt, zal dit binnen afzienbare tijd ook voor Groot-Paramaribo desastreuze gevolgen hebben.

Voor SKN is dit dan ook directe aanleiding om nader onderzoek te doen naar een duurzame oplossing.


Voorlopig resultaat

Er ligt een voorlopig voorstel voor een duurzame oplossing van versteviging van de kust.

Volgende stappen

Een gedetailleerd uitgewerkt plan, data m.b.t. financieringsplan/vraag t.b.v. operationalisering/onderhoud zijn voorwaardelijk voor het vervolg.

Wat is nu concreet nodig?

 • Financiering zoeken (overheid, fondsen/investeerders).
 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van water- en kustbouw.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W, LVV en ROS.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

5. Dijk Wageningen aan de Nickerierivier

Pojectcode: T3-05


De afkalving van de rivieroever, doorgebroken delen van de dijk en steeds terugkerende overstromingen ter plaatse hebben desastreuze gevolgen voor de leefomstandigheden van de bewoners in het gebied (behuizing/infrastructuur/ tuinbouw). Wanneer dit probleem niet direct wordt aangepakt zal het water bij volgende overstromingen steeds dieper doorstromen tot ver in het achterliggende gebied (rijstarealen). Dit is voor SKN dan ook directe aanleiding om nader onderzoek te doen naar een duurzame oplossing hiervoor. Gezien de recente overstromingen, is het aanpassen van dit probleem urgent en noodzakelijk.

Voorlopig resultaat

Samen met de Stichting Wageningen SME/ Commissie Leefbaar Wageningen wordt een haalbare en duurzame oplossing voor versteviging van de dijk onderzocht.

Volgende stappen

Op zeer korte termijn dient de dijk te worden opgehoogd met dijkklei. Er wordt een dimensionering gemaakt voor het dijkprofiel en een kostenraming opgesteld. Tegelijkertijd zal de renovatie van het pompgemaal en de hoofdsluizen (Wanicasluis en sluis bij Lijn 3) moeten worden opgepakt.

Wat is nu concreet nodig?

 • Financiering zoeken (overheid, fondsen/investeerders).
 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van water- en kustbouw.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie O&W, LVV en ROS.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

Thema: 

ENERGIE & MILIEU

Wat is de huidige situatie in Suriname?

Gezien de huidige land- en mijnbouwontwikkelingen, huisvestingsplannen en andere industriële ontwikkelingen voorziet SKN in de komende decennia een structureel tekort aan energie voor Suriname. Daarnaast vragen de gas- en olievondsten voor de kust van Suriname en ontwikkeling daarvan om strategische voorbereiding en uitvoering.

 

Suriname heeft al decennia lang te kampen met een groot afvalprobleem. Er wordt ongecontroleerd en onverantwoord gebruik gemaakt van kwik voor goudwinning op land en rivier (skalians). Beide feiten hebben direct schadelijke en grote gevolgen voor zowel de volksgezondheid als het milieu.

We streven naar:

Vragen over het thema?

Thema-coördinator: SKN kernteam (voorlopig)

Kennis delen?

SKN is een open netwerk. Iedereen die kennis en/of ervaring te delen heeft om Suriname naar de toekomst te tillen kan zich aanmelden via het contactformulier.

Kennis nemen?

Zoekt u meer kennis over dit thema of de bijbehorende projecten? Neem dan gerust contact op met SKN. Samen vinden wij de kennis die juist is voor uw situatie.

1. Energie/afval- verwerkingsbedrijf (waste to energy)

Pojectcode: T4-01


De energievraagstuk van Suriname blijft actueel in Suriname, en gezien de te verwachten exploratie van gas- en olie en industriële ontwikkelingen zal de overheid nu al voorbereid moeten zijn op de grotere vraag naar energie. Het beeld van vervuiling van het milieu (overal afval, afvaldepots nabij woonwijken) vraagt om een (duurzame) oplossing.

SKN voorziet daarin een haalbare en duurzame integrale oplossing in een ‘waste to enegy’ plan, waarbij de te verwachten energietekort en het afvalprobleem integraal aangepakt kan worden.

Voorlopig resultaat

Een verkenning t.a.v. milieuproblematiek. Er is een duurzaam oplossingsvoorstel in de vorm van verwerken van afval, waarmee energie kan worden gegenereerd - ‘waste to energy’ plan van aanpak.

Volgende stappen

Een gedetailleerd uitgewerkt plan, integere data m.b.t. financieringsplan/vraag zijn voorwaardelijk voor het vervolg.

Wat is nu concreet nodig?

 • Financiering zoeken (overheid, fondsen/investeerders).
 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van energie, milieu & afval.
 • Overleg met Surinaamse overheid, ministerie O&W, LVV, ROS, NH en ROM.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

2. Uitrol Agro Buisiness Park Suriname

Pojectcode: T4-02


Agro Business Park is een initiatief van een lokale ondernemer. Het betreft o.a. het opzetten van 10 Agro Business parken, uitgerold in alle districten. Deze parken moeten volledig duurzaam en selfsupporting zijn voor wat betreft energie en water. Voor dit project wordt een stagiaire (hbo/wo opleiding) gezocht om te helpen de plannen uit te werken, onder supervisie van de initiatiefnemer. Een uitgebreide onderzoeksopdracht volgt na aanmelding via het contactformulier.


Voorlopig resultaat

SKN heeft contact gelegd met TU Delft, faculteit Sustainable Energy Technology, t.b.v. stage uitvraag.

Volgende stappen

Na aanmelding stagiaire begeleiden om deze opdracht succesvol te voltooien.

Wat is nu concreet nodig?

 • Studenten die willen afstuderen op dit onderwerp.


Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

Thema: 

PRODUCTIE & INVESTERING

Wat is de huidige situatie in Suriname?

Elke landsontwikkeling zal moeten streven naar voldoende financiële middelen met het oog op de staatshuishouding. Ondernemen, het opzetten van productiebedrijven, is een zeer belangrijke pijler voor economische ontwikkeling. In de afgelopen decennia zijn veel productiebedrijven verdwenen, zoals de Stichting Machinale Landbouw (SML), Suralco, Bruynzeel, Palmoliebedrijf, Para Industries etc. Suriname ondervindt hiervan de negatieve gevolgen in de vorm van verlies van kennis en werkgelegenheid (met als gevolg armoede, verlies van algehele welvaart en welzijn).

We streven naar:

Vragen over het thema?

Thema-coördinator: SKN kernteam (voorlopig)

Kennis delen?

SKN is een open netwerk. Iedereen die kennis en/of ervaring te delen heeft om Suriname naar de toekomst te tillen kan zich aanmelden via het contactformulier.

Kennis nemen?

Zoekt u meer kennis over dit thema of de bijbehorende projecten? Neem dan gerust contact op met SKN. Samen vinden wij de kennis die juist is voor uw situatie.

1. Gebiedsontwikkeling rond Wageningen

Pojectcode: T5-01


Dit onderwerp staat in direct verband met het creëren van werkgelegenheid. Het betreft het verkennen van financieringsmogelijkheden t.b.v. economische ontwikkeling in relatie tot landbouw, veeteelt en visserij etc. In samenwerking met een investeerdersgroep wordt gewerkt aan een uitgewerkt plan (kostenraming, financieel plan, investeringsaanvraag).


Voorlopig resultaat

Structuurplan in basis gereed, ter verdere uitwerking.

Volgende stappen

Gebiedsontwikkeling in relatie tot bestemmingsplan. Een gedetailleerd uitgewerkt plan, financieringsplan/-vraag zijn voorwaardelijk voor het vervolg.

Wat is nu concreet nodig?

 • Investeerders die willen investeren in grootschalige ontwikkeling t.b.v. export.
 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van planologie, bestuurskunde.
 • Overleg met de Surinaamse overheid, Ministerie van LVV, ROS en ROM.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

2. Shore-base (kustbasis)

Pojectcode: T5-02


In relatie tot de gas- en olievondsten aan de kust dient een verkenning plaats te vinden t.b.v. een in te richten “kustbasis”. Dit met het oog op de exploitatie door multinationals. Na analyse is een voorkeurslocatie voorgesteld in het district Nickerie; de gefaseerde uitbreiding dient nog nader te worden uitgewerkt (lokaal c.q. regionaal niveau, afhankelijk van de functiedoelen en wensen van multinationals).


Voorlopig resultaat

SKN heeft contact gelegd met masterstudenten aan de TU-Delft. Deze groep denkt hierin mee en volgt de (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van water- en kustbouw.
Zij bereiden ook een presentatie voor en hebben de intentie om op dit onderwerp c.a. af te studeren.

Volgende stappen

Een gedetailleerd uitgewerkt plan, financieringsplan/-vraag zijn voorwaardelijk voor het vervolg. Het ontwikkelen van een bestemmingsplan voor het kustgebied is evident.

Wat is nu concreet nodig?

 • Contact met betrokken multinationals (o.a. olie/gas exploitanten).
 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van water- en kustbouw, planologie.
 • Overleg met Surinaamse overheid, Ministerie F&P, O&W, ROS en ROM.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen:

3. Cacaoteelt annex verwerkingsbedrijf

Pojectcode: T5-03


Op de wereldmarkt is er voortdurend vraag naar cacao en cacaoproducten. Suriname is bekend met cacaoproductie op kleine schaal en er is voldoende lokale kennis en expertise beschikbaar. Middels ontwikkeling van grootschalige cacaoteelt en -export kan Suriname een belangrijke speler worden op de wereldmarkt.


Voorlopig resultaat

Er is een concept plan van aanpak. Een presentatie is gereed.

Volgende stappen

Verdere uitwerking van het concept plan. Daarnaast dient een financieringsplan te worden uitgewerkt (c.q. financieringsaanvraag worden gedaan).

Wat is nu concreet nodig?

 • Investeerders die willen investeren in grootschalige ontwikkeling t.b.v. export.
 • Kennisdeskundige en/of expertise op gebied van landbouw en cacaoteelt.
 • Overleg met Surinaamse overheid, ministerie LVV en F&P.

Coördinator: open positie

Personen: 2 (meldt u zich aan)

Partijen: